REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MUSTASZ.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Właścicielem sklepu internetowego MUSTASZ.com (dalej „Sklep”) jest Patryk Wąsiński prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „MUSTASZ” (dalej „MUSTASZ”) z siedzibą w Józefosławiu, adres: 05-500 Józefosław, ul. Saturna 54, REGON 146759921, NIP 1231245423.
2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej www.mustasz.com.
3. Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) skierowany jest do wszystkich użytkowników sklepu MUSTASZ.com. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania zamówień oraz zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sieci Internet.
4. Treść Regulaminu każdy użytkownik może pozyskać, odtwarzać i utrwalać w dowolnym momencie, poprzez „kliknięcie” linku „Regulamin” umieszczonego na stronie internetowej Sklepu.
5. Kupującym może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej jeżeli na postawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych, posiadające konto poczty elektronicznej („Klient”).
6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone i opisane. Na stronie internetowej Sklepu przy opisach produktów znajdują się w szczególności informacje o właściwościach towaru, jego cenie, materiale, z którego jest wykonany itp.
7. Na stronie internetowej Sklepu prezentowane są zdjęcia oferowanych wyrobów wraz z opisami.
II. DANE KONTAKTOWE
e-mail: koszule@mustasz.com
Adres do korespondencji:
MUSTASZ
ul. Saturna 54
05-500 Józefosław
III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
1. „MUSTASZ” przy pomocy sieci Internet umożliwia zakup oferowanych przez Sklep towarów.
2. Zamówienia w Sklepie można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
3. Sklep przyjmuje zamówienia składane on-line przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.
4. Klient może złożyć zamówienie bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu (tzw. zakupy bez rejestracji).
5. Warunkiem złożenia zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki.
6. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru produktów z dostępnej oferty Sklepu, ich kolorystyki, rozmiarów oraz ilości poprzez „dodanie” ich do koszyka oraz kliknięcie przycisku „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”.
7. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „ZAMAWIAM Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY ” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji produktów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych koniecznych do dokonania wysyłki lub wystawienia faktury.
8. Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na stronie internetowej Sklepu oraz drogą mailową potwierdzenie złożenia zamówienia zawierające informacje dotyczące charakterystyki zamówionego towaru (kolor, rozmiar), ilości zmówionych towarów, kwoty stanowiącej całkowitą wartość zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności, czasu realizacji zamówienia oraz danych teleadresowych Klienta.
9. Złożenie zamówienia i otrzymanie potwierdzenia przez Klienta, o którym mowa w ust. 8 powyżej stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zamówionych przez Klienta towarów.
10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
11. Bez uszczerbku dla uprawnień Klienta do odstąpienia od umowy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, Klient może zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sklepu potwierdzenia złożenia zamówienia, tj. przed otrzymaniem wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji. W celu rezygnacji z zamówienia, Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Sklepu podany w części II niniejszego Regulaminu tj. „Dane Kontaktowe”.
IV. DOSTAWA I ODBIÓR
1. Termin realizacji złożonych przez Klientów zamówień wynosi od 2 do 21 dni roboczych od daty zaksięgowania kwoty stanowiącej wartość zamówienia wskazanej w potwierdzeniu zamówienia na koncie bankowym Sklepu.
2. Towary są dostarczone za pośrednictwem Paczkomatów bądź Poczty Polskiej pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia.
3. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).
V. CENY I METODY PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny wskazane na stronie Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Do zamówienia dołączony jest paragon lub faktura VAT. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT informację tą należy zgłosić przy składaniu zamówienia.
2. Podane na Stronach internetowych Sklepu ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy pokrywa Klient.
3. Klient płaci cenę za zamówione produkty przelewem bankowym lub za pośrednictwem płatności elektronicznej realizowanej w systemie płatniczym Transferuj.pl bądź PayPal przed dostawą. W przypadku wyboru przez Klienta metody płatności w formie przedpłaty, brak otrzymania płatności na rachunek „MUSTASZ” lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisów Transferuj.pl lub PayPal) w terminie 2 dni od złożenia zamówienia, spowoduje anulację zamówienia. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie i wybrać inną formę płatności. Realizacja zamówienia płatnego przelewem rozpoczyna się po otrzymaniu należności za towar.
VI. GWARANCJA, REKLAMACJE, ZWROTY
1. Produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne.
2. Każda rzecz kupiona w Sklepie, jeżeli posiada wadę może być reklamowana na zasadach określonych w Ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827).
3. W przypadku wystąpienia wady Klient jest uprawniony do:
a) Wymiany towaru na nowy,
b) Naprawy towaru,
c) Obniżenia ceny,
d) Odstąpienia od umowy, o ile wada jest istotna.
4. W celu złożenia reklamacji, Klient zgłasza sprzedawcy zaistniałą wadę w formie pisemnej poprzez dokonanie jej opisu oraz określając swoje żądanie przewidziane w ramach rękojmi. Żądając obniżenia ceny, Klient w piśmie reklamacyjnym określi dodatkowo kwotę, o którą cena ma zostać obniżona.
5. Pismo reklamacyjne Klient przekazuje sprzedawcy przesyłając je listem poleconym na adres: MUSTASZ, ul. Saturna 54, 05-500 Józefosław.
6. W przypadku żądania przez Klienta w ramach reklamacji wymiany lub naprawy towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy z uwagi na istotną wadę towaru. Wraz z pismem reklamacyjnym Klient dostarczy na koszt Sklepu reklamowany towar.
7. W razie rozpatrzenia reklamacji zgodnie z żądaniem Klienta, jeżeli żądanie to dotyczy wymiany lub naprawy towaru, Sklep wyśle niezwłocznie do Klienta na swój koszt produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy). W przypadku uwzględnienia żądania o obniżenie ceny, Sklep zwróci Klientowi kwotę określoną przez Klienta, nie później niż w ciągu 14 dni od uwzględnienia żądania.
8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
9. Klient ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny na zasadach przewidzianych w Ustawie o prawach konsumenta z 30 maja 2014 (Dz.U.2014.827) składając jednoznaczne oświadczenie na piśmie i przesłać je listem poleconym na adres: na adres: MUSTASZ Patryk Wąsiński, ul. Saturna 54, 05-500 Józefosław w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone na formularzu odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U.2014.827).
10. Do zachowania terminu przewidzianego do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 9 powyżej wystarczy, aby Klient wysłał oświadczenie o odstąpienia od umowy przed upływem tego terminu.
11. Odstępując od umowy, Klient powinien zwrócić towar do Sklepu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie towaru przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszt wysyłki towaru do Sklepu w sposób wybrany przez Klienta).
12. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy od Klienta, Sklep zwróci należność za towar i koszty przesyłki poniesionej przy zakupie towaru (wysyłka rzeczy od Sklepu do Klienta) w sposób, w jakiej Klient zapłacił za towar lub w formie określonej przez Klienta w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
13. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli towar będący przedmiotem umowy został wyprodukowany według specyfikacji klienta (koszula na zamówienie) lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (wyhaftowany monogram).
VII. WYMAGANIA TECHNICZNE
1. Strona internetowa www.mustasz.com za pośrednictwem której Sklep prowadzi sprzedaż działa w technologii Shoplo.
2. Do przeglądania i korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie dostępu do sieci Internet. Przeglądanie i korzystanie ze Sklepu wymaga przeglądarki internetowej.
3. Korzystanie ze Sklepu wymaga konfiguracji przeglądarki, która umożliwia przyjmowanie i wykorzystywanie plików cookies.
4. Każdy użytkownik może zgłosić mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego informacje o wszelkich niedogodnościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
VIII. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych Klientów jest „MUSTASZ” Patryk Wąsiński z siedzibą w Józefosławiu, adres: ul. Saturna 54, 05-500 Józefosław.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji w Sklepie są przetwarzane przez firmę „MUSTASZ” w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania zezwolenia na ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. Podanie danych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek niezbędny do realizacji celów niniejszej Umowy.
4. Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Klientów, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Akceptacja dokonywana jest poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie internetowej Sklepu.
2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.02.2016r
3. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu, w szczególności Ustawy o Prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.827).