PREZENT NA DZIEŃ KOBIET

REGULAMIN AKCJI „PREZENT NA DZIEŃ KOBIET”

§ 1. 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Akcja promocyjno- społecznościowa organizowana jest na osiach czasu marki MUSTASZ w serwisach Facebook: www.facebook.com/MUSTASZcom oraz www.instagram.com/mustasz

2. Akcja odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego. 

3. Akcja nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Organizatorem akcji jest marka MUSTASZ z siedzibą w Józefosławiu przy ulicy Saturna 54, kod pocztowy 05-500, NIP: 1231245423; zwana dalej "Organizatorem". 

5. Akcja trwać będzie od momentu opublikowania postu na osi czasu w serwisach społecznościowych (tj. od dnia 07.03.2018 r. od godziny 16:00 do dnia 08.03.2018 r. do godziny 23:59). 

6. Organizator oświadcza, że akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, zarządzana ani powiązana z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w akcji, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z jej realizacją. 

7. Akcja odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. 

[UCZESTNICY AKCJI] 

 1. Zgłoszenie udziału w akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 

2. Uczestnikiem akcji staje się osoba po spełnieniu warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem". 

3. Uczestnikami akcji mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Aby wziąć udział w akcji, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook lub Instagram, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisach, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwisy oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisów społecznościowych.

5. Uczestnikami akcji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu akcji na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

§ 3. 

[ZASADY AKCJI] 

1. Zadaniem Uczestnika Akcji jest oznaczenie wybranej osoby w formie komentarza do postu opublikowanego w serwisach społecznościowych. 

2. Tylko Zgłoszenia opublikowane w formie komentarza tekstowego pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Akcji. Komentarze w formie zdjęć lub linków nie będą brały udziału. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu nie będą brały udziału w Akcji. 

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie.

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

5. Zgłoszenie nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w akcji: 

a. osób, które biorą udział posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisach społecznościowych

b. osób, które biorą udział posługując się kontem w serwisach społecznościowych, w którym został podany fikcyjny kontakt lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby. 

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Akcji przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród. 

8. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez markę MUSTASZ nie jest warunkiem wzięcia udziału w Akcji.

§ 4. 

[NAGRODY] 

1. Nagrodą w akcji jest koszula MUSTASZ w wybranym przez zwycięzcę rozmiarze. Model koszuli przedstawiony jest na zdjęciu załączonym do postu.

2. Zwycięzca (będzie on 1) otrzyma dwie koszule w wybranym przez siebie rozmiarze. Dla siebie i oznaczonej w komentarzu osoby. 

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą na wskazany przez zwycięzcę adres.

4. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 

5. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

§ 5. 

[ROZSTRZYGNIĘCIE AKCJI] 

1. Rozstrzygnięcie Akcji odbędzie się dnia 09.03.2018r.

2. Uczestnicy Akcji zostaną poinformowani o wynikach w komentarzu do postu na osiach czasu profili MUSTASZ oraz Instagram. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem MUSTASZ poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę. 

3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem MUSTASZ poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 16.03.2018 r. do godziny 20:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych zgłoszeń.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników akcji. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca traci prawo do nagród. 

§ 6. 

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

1. Dane osobowe uczestników akcji będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja akcji. 

3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców.

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji internetowej na profilu MUSTASZ w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Akcji, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. 

§ 7. 

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA] 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy. 

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w akcji lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator Akcji nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook i Instagram drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w akcji 

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisów społecznościowych

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook i Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisach

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook lub Instagram

§ 8. 

[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO] 

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu.

2. Reklamacje związane z Akcją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora (MUSTASZ, ul.Saturna 54, 05-500 Józefosław) z dopiskiem "Reklamacja – PREZENT NA DZIEŃ KOBIET" w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 

§ 9. 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.mustasz.com

2. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny. 

Sporządzono w Józefosławiu w dniu: 06.03.2018 r.