NAZWA KOSZULI MUSTASZ

REGULAMIN KONKURSU „NAZWA KOSZULI MUSTASZ”

§ 1. 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki MUSTASZ w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MUSTASZcom. 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Organizatorem Konkursu jest marka MUSTASZ z siedzibą w Józefosławiu przy ulicy Saturna 54, kod pocztowy 05-500, NIP: 1231245423; zwana dalej "Organizatorem". 

5. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego na osi czasu profilu MUSTASZ w serwisie Facebook (tj. od dnia 10.02.2018 r. od godziny 10:00 do dnia 11.02.2018 r. do godziny 20:00). 

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook, za pośrednictwem którego można wziąć udział w Konkursie, a serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu. 

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. 

[UCZESTNICY KONKURSU] 

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem". 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Aby wziąć udział w Konkursie, należy posiadać aktywny profil w serwisie Facebook, zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w serwisie Facebook, założony i prowadzony zgodnie z Regulaminem opublikowanym przez serwis Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi serwisu Facebook. 

5. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Programu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

§ 3. 

[ZASADY KONKURSU] 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie co najmniej jednej odpowiedzi na pytanie konkursowe opublikowane w formie postu na osi czasu profilu marki MUSTASZ w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MUSTASZcom

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza tekstowego pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Komentarze w formie zdjęć lub linków nie będą brały udziału w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu MUSTASZ w serwisie Facebook nie będą brały udziału w Konkursie. 

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że Zgłoszenie to zostało wykonane samodzielnie i/lub Uczestnikowi przysługuje pełnia praw autorskich do tego Zgłoszenia. Jednocześnie, w przypadku zwycięstwa w konkursie Uczestnik przenosi na rzecz Organizatora Konkursu całość w/w majątkowych praw autorskich Zgłoszenia konkursowego, czyli proponowanej nazwy koszuli.

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie: 

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook, 

b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem w serwisie Facebook, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby. 

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród. 

8. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez markę MUSTASZ nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

§ 4. 

[NAGRODY] 

1. Nagrodą w Konkursie jest koszula MUSTASZ w wybranym przez zwycięzcę rozmiarze. Model koszuli przedstawiony jest na zdjęciu załączonym do postu konkursowego.

2. Zwycięzca (będzie on 1) otrzyma koszulę w wybranym przez siebie rozmiarze. 

3. Nagroda zostanie wysłana pocztą na wskazany przez zwycięzcę adres.

4. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 

5. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyznania nagród jeśli zgłoszone prace będą, w subiektywnej ocenie Organizatora, mało wartościowe pod względem kreatywnym i jakościowym, lub jeśli liczba zgłoszeń nie będzie wystarczająca, a także niezgodne z przedstawionymi w Regulaminie wymaganiami. 

§ 5. 

[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU] 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej dnia 13.02.2018r. Werdyktem Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora 12.02.2018 r. wyłonieni zostaną 3 finaliści. 

2. Przy wyborze finalistów Komisja kierować się będzie kreatywnością i jakością stworzonego zgłoszenia w subiektywnej ocenie Organizatora. 

3. Uczestnicy Konkursu zostaną poinformowani o wynikach Konkursu w komentarzu do postu z zadaniem konkursowym na osi czasu profilu MUSTASZ w serwisie Facebook (https://www.facebook.com/MUSTASZcom). Pojawi się również osobny post z listą Finalistów zawierający imiona i nazwiska. Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem MUSTASZ na Facebooku poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać nagrodę. 

4. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem MUSTASZ na Facebooku poprzez wiadomość prywatną najpóźniej do dnia 20.02.2018 r. do godziny 20:00. W przypadku braku kontaktu ze strony Zwycięzcy, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zwycięzcy oraz wyboru Zwycięzcy alternatywnego spośród pozostałych Zgłoszeń konkursowych. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie. 

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród. 

§ 6. 

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu. 

3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo własności nagrodzonych prac oraz prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji internetowej na profilu MUSTASZ w serwisie Facebook wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. 

§ 7. 

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA] 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisu Facebook drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, 

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisu Facebook, 

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w serwisie Facebook, 

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook. 

§ 8. 

[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO] 

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu konkursu. 

2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora (MUSTASZ, ul.Saturna 54, 05-500 Józefosław) z dopiskiem "Reklamacja – NAZWA KOSZULI MUSTASZ" w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 

§ 9. 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.mustasz.com

2. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny. 

Sporządzono w Józefosławiu w dniu: 09.02.2018 r.