MUNDIAL 2018

REGULAMIN KONKURSU „MUNDIAL 2018”

§ 1. 

[POSTANOWIENIA OGÓLNE] 

1. Konkurs jest organizowany na profilach marki MUSTASZ w serwisach społecznościowych Facebook oraz Instagram. 

2. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej "Regulaminem" oraz przepisami prawa polskiego. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy o grach hazardowych z dnia 19.11.2009 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 201, poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. 

4. Organizatorem Konkursu jest marka MUSTASZ z siedzibą w Józefosławiu przy ulicy Saturna 54, kod pocztowy 05-500, NIP: 1231245423; zwana dalej "Organizatorem". 

5. Konkurs trwać będzie od momentu opublikowania postu konkursowego, do momentu rozpoczęcia się spotkania.

6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisów społecznościowych Facebook czy Instagram, za pośrednictwem których można wziąć udział w Konkursie, a serwisy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Konkursu. 

7. Konkurs odbywać się będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2. 

[UCZESTNICY KONKURSU] 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność zgłoszenia. 

2. Uczestnikiem Konkursu staje się osoba po spełnieniu łącznie warunków, o których mowa poniżej oraz w paragrafie 3, zwana dalej "Uczestnikiem". 

3. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, mające pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo. Prawo do weryfikacji spełniania powyższych warunków uczestnictwa przysługuje wyłącznie Organizatorowi. 

§ 3. 

[ZASADY KONKURSU] 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest podanie prawidłowego wyniku meczu.

2. Tylko Zgłoszenia konkursowe opublikowane w formie komentarza tekstowego pod postem konkursowym w czasie wskazanym w § 1 pkt 5 biorą udział w Konkursie. Komentarze w formie zdjęć lub linków nie będą brały udziału w Konkursie. Zgłoszenia w formie prywatnej wiadomości lub postu na osi czasu profilu MUSTASZ nie będą brały udziału w Konkursie. 

3. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszego regulaminu. 

4. W momencie opublikowania Zgłoszenia konkursowego, Uczestnik automatycznie potwierdza, że wyraża zgodę na opublikowanie jego danych osobowych (imię i nazwisko) na liście zwycięzców.

5. Zgłoszenie konkursowe nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe ani naruszać praw autorskich osób trzecich, obowiązującego prawa lub dóbr osobistych osób trzecich. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie: 

a. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kilkoma różnymi kontami w serwisie Facebook lub Instagram 

b. osób, które biorą udział w Konkursie posługując się kontem, w którym został podany fikcyjny adres e-mail lub nieprawdziwe imię lub nazwisko danej osoby. 

7. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Regulaminu Konkursu przez Uczestników powoduje utratę prawa do nagród. 

8. Zakup jakiegokolwiek produktu oferowanego przez markę MUSTASZ nie jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.

§ 4. 

[NAGRODY] 

1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 50 PLN do wykorzystania w sklepie MUSTASZ.

2. Ważność bonu określona jest w momencie jego przyznania, jednak minimalny okres na jego wykorzystanie to 7 dni kalendarzowych.

3. Nagroda zostanie przekazana w formie elektronicznej po uprzednim kontakcie ze strony zwycięzcy poprzez wiadomość prywatną.

4. Nagroda nie może zostać wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 

5. Zwycięzca nie może zrzec się nagrody na rzecz osoby trzeciej. 

6. W przypadku wygrania kilku bonów, każdy z nich jest unikalny. Bony nie łączą się wzajemnie.

§ 5. 

[ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU] 

1. Rozstrzygnięcie Konkursu odbędzie się najpóźniej następnego dnia po zakończeniu meczu.

2. Lista zwycięzców opublikowana zostanie pod postem konkursowym. Zwycięzcy zobowiązani są skontaktować się z profilem MUSTASZ poprzez wiadomość prywatną, aby otrzymać bon. 

3. Aby móc odebrać nagrodę, Zwycięzca zobowiązany jest skontaktować się z profilem MUSTASZ poprzez wiadomość prywatną najpóźniej następnego dnia po ogłoszeniu listy zwycięzców.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie bądź nieodebranie przez Zwycięzcę z przyczyn technicznych niezależnych od Organizatora informacji o zwycięstwie. 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawidłowych danych osobowych przez uczestników Konkursu. W wypadku niemożliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą z tego powodu, Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagród. 

§ 6. 

[PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH] 

 1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

2. Administratorem danych będzie Organizator. Celem zbierania danych osobowych jest przeprowadzenie i organizacja Konkursu. 

3. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania, a także całkowitego usunięcia. Podanie danych osobowych jest niezbędne do odbioru nagrody przez Zwycięzców Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do podania ich do publicznej wiadomości w środkach masowego przekazu jak również na stronie internetowej oraz w komunikacji internetowej na profilu MUSTASZ w serwisie Facebook lub Instagram wraz z danymi Zwycięzcy Konkursu, tj. imieniem i nazwiskiem. Zwycięzcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tego tytułu. 

§ 7. 

[ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA I UCZESTNIKA] 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy Konkursu. 

2. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną odpowiedzialność w wypadku, gdy jego zgłoszenie udziału w Konkursie lub stworzona praca będzie naruszała prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za: 

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia mogącego spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do serwisów społecznościowych drogą elektroniczną, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, 

b. jakiekolwiek problemy wynikające z działania serwisów społecznościowych 

c. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w serwisach społecznościowych powierzchni wirtualnych, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników tych serwisach, 

d. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z kont w serwisie Facebook lub Instagram

§ 8. 

[ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO] 

1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego paragrafu Regulaminu konkursu. 

2. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, na adres Organizatora (MUSTASZ, ul.Saturna 54, 05-500 Józefosław) z dopiskiem "Reklamacja – MUNDIAL 2018" w terminie do 7 dni roboczych od daty ogłoszenia zwycięzców wraz z podaniem adresu zwrotnego nadawcy. 

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową w terminie do 30 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. 

4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 2 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane. 

§ 9. 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.mustasz.com

2. Skierowanie sprawy na drogę sądową może nastąpić po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego. 

3. Tytuły poszczególnych rozdziałów Regulaminu mają charakter informacyjny. 

Sporządzono w Józefosławiu w dniu: 14.06.2018 r.